אחריות תאגידית

About - Corporate Responsibility - no.1


הורד את מסמך המדיניות הסביבתית והחברתית של פ.ק.

מדיניות האחריות החברתית של פ.ק. מעודכנת ומותאמת באופן מתמיד לפרקטיקות החדשות ביותר בתחום.

אחריות חברתית » פ.ק. מקדמת מעורבות חברתית במקומות ובאזורים שבהם מוקמים הפרויקטים שלה. עבור כל פרויקט פ.ק. מייסדת מערכת ניהול התפורה בהתאם להיבטים ולהשפעות החברתיים של הפרויקט וכן תכנית ניהול הקובעת את אופן המעורבות החברתית ואת האמצעים לבחינתהאלמנטים החברתיים של הפרויקט. פ.ק. שואפת לשיפור מתמיד של איכות החיים בקהילות הסמוכות לאתרי הפרויקטים של החברה - באמצעות חינוך, שירותים רפואיים, שירותים חברתיים, תרומות, עבודה במסגרת הקהילה, שיפור תשתיות, שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ומעורבות אינטנסיבית בתחומים סוציאליים ואתיים.

מדיניות העסקת עובדים » פ.ק. משמרת מדיניות העסקת עובדים המבטיחה את זכויות העובדים על פי דיני העבודה, לרבות זכויותיהם בקשר לשכר ושאר הטבות סוציאליות. החברה מקדמת מדיניות קפדנית של מניעת אפליה ומבססת את מערכת יחסי העבודה על עקרונות ההזדמנות השווה והיחס ההוגן. בנוסף, פ.ק. מספקת לעובדיה סביבת עבודה בטוחה ובריאה, תוך מתן תשומת הלב המירבית לסיכונים המהווים חלק בלתי נפרד מכל פרויקט.

עמידה בדרישות הדין » פ.ק. מנהלת את עסקיה בהתאם לדין החל במדינות שבהן היא פועלת.

מניעת שוחד ושחיתות » כחלק מפילוסופיית העסקים שלה, פ.ק. דוחה כל התנהלות עסקית שאינה אתית או בלתי-חוקית של עובדיה, קבלני המשנה שלה או לקוחותיה ואוכפת באופן מלא מדיניות ברורה ושקופה למניעת התרחשותם של אירועים מסוג זה.

 

Social Responsibility 2